Osram MR16

Osram Decostar 51 Pro 35W 12V 36 GU5.3 Warm White - 4050300516639

Osram Decostar 51 Pro 35W 12V 36 GU5.3 Warm White - 4050300516639

£2.69 (inc. VAT)

Osram Decostar 20W Energy Saving MR16 12V 36 GU5.3 Warm White - 620206

Osram Decostar 20W Energy Saving MR16 12V 36 GU5.3 Warm White - 620206

£2.69 (inc. VAT)

Osram 3.8W Parathom Clear LED Spotlight MR16 Warm White - 815513-431218

Osram 3.8W Parathom Clear LED Spotlight MR16 Warm White - 815513-431218

£4.25 (inc. VAT)

Osram 5.3W Parathom Clear LED Spotlight MR16 Cool White - 957787-431157

Osram 5.3W Parathom Clear LED Spotlight MR16 Cool White - 957787-431157

£3.45 (inc. VAT)

Osram 5W Parathom Clear LED Spotlight MR16 Dimmable Cool White - (094895-431430)

Osram 5W Parathom Clear LED Spotlight MR16 Dimmable Cool White - (094895-431430)

£5.09
£4.95 (inc. VAT)

Osram 5.3W Parathom Clear LED Spotlight MR16 Very Warm White - 957770-431256

Osram 5.3W Parathom Clear LED Spotlight MR16 Very Warm White - 957770-431256

£3.90 (inc. VAT)

Osram Decostar 51 Pro 50W 12V 36° GU5.3 Warm White - 516714

Osram Decostar 51 Pro 50W 12V 36° GU5.3 Warm White - 516714

£2.50 (inc. VAT)

Osram 7.8W Parathom Clear LED Spotlight MR16 Dimmable Cool White - 095083-449428

Osram 7.8W Parathom Clear LED Spotlight MR16 Dimmable Cool White - 095083-449428

£7.69
£6.35 (inc. VAT)

Osram 7.8W Parathom Clear LED Spotlight MR16 Dimmable Warm White - (449503-609358)

Osram 7.8W Parathom Clear LED Spotlight MR16 Dimmable Warm White - (449503-609358)

£9.55 (inc. VAT)

Osram 7.2W Parathom Clear LED Spotlight MR16 Dimmable Warm White - 815575-449381

Osram 7.2W Parathom Clear LED Spotlight MR16 Dimmable Warm White - 815575-449381

£6.09 (inc. VAT)

Osram 7.2W Parathom Clear LED Spotlight MR16 Dimmable Very Warm White - (449404-609259)

Osram 7.2W Parathom Clear LED Spotlight MR16 Dimmable Very Warm White - (449404-609259)

£6.09 (inc. VAT)

Osram 8W Parathom Clear LED Spotlight MR16 Dimmable Very Warm White - (449527-609372)

Osram 8W Parathom Clear LED Spotlight MR16 Dimmable Very Warm White - (449527-609372)

£10.65 (inc. VAT)

Osram 7.8W Parathom Clear LED Spotlight MR16 Dimmable Very Warm White - 095120-449466

Osram 7.8W Parathom Clear LED Spotlight MR16 Dimmable Very Warm White - 095120-449466

£7.69 (inc. VAT)

Osram 7.8W Parathom Clear LED Spotlight MR16 Dimmable Warm White - (449442-609297)

Osram 7.8W Parathom Clear LED Spotlight MR16 Dimmable Warm White - (449442-609297)

£7.65
£7.50 (inc. VAT)

Osram 5W Parathom Clear LED Spotlight MR16 Dimmable Very Warm White - 094956-431492

Osram 5W Parathom Clear LED Spotlight MR16 Dimmable Very Warm White - 094956-431492

£5.15
£5.10 (inc. VAT)

Osram 7.8W Parathom Clear LED Spotlight MR16 Dimmable Cool White - (449480-609334)

Osram 7.8W Parathom Clear LED Spotlight MR16 Dimmable Cool White - (449480-609334)

£10.75 (inc. VAT)

Osram 7.2W Parathom Clear LED Spotlight MR16 Dimmable Cool White - (449367-609211)

Osram 7.2W Parathom Clear LED Spotlight MR16 Dimmable Cool White - (449367-609211)

£6.05 (inc. VAT)

Osram 6.3W Parathom Clear LED Spotlight MR16 Dimmable Cool White - (449541-609396)

Osram 6.3W Parathom Clear LED Spotlight MR16 Dimmable Cool White - (449541-609396)

£9.95 (inc. VAT)

Osram 6.3W Parathom Clear LED Spotlight MR16 Dimmable Warm White - 094970-449565

Osram 6.3W Parathom Clear LED Spotlight MR16 Dimmable Warm White - 094970-449565

£10.09 (inc. VAT)

Osram 6.3W Parathom Clear LED Spotlight MR16 Dimmable Very Warm White - (449589-609433)

Osram 6.3W Parathom Clear LED Spotlight MR16 Dimmable Very Warm White - (449589-609433)

£9.40 (inc. VAT)